Leveringsvilkår mellom kunde og Hålogaland Kraft Kunde (HLK Kunde) for levering av kraft gjeldende fra 01.01.17

Energi Norge og Forbrukerombudets Standard avtale for levering av elektrisk kraft gjelder for kontraktsforholdet mellom HLK Kunde og kunden. Ved motstrid mellom de generelle bransjevilkårene og de spesielle vilkårene som følger av denne kontrakten, går sistnevnte foran.

Generelt

  • Ved bestilling gir kunden HLK Kunde fullmakt til å:
    • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
    • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
    • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av HLK Kunde i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
    • innhente målerverdier innen kl. 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem
  • HLK Kunde må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager.
  • Kunden er selv ansvarlig for å melde fra til HLK Kunde om endring i e-postadresse og mobilnummer.

Leveringsvilkår

    • Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge, samt særvilkår, gjelder for kontraktsforholdet, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.
    • Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder med anlegg innenfor Nord-Norge
    • HLK Kunde har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.
    • Strømleveransen fra HLK Kunde starter vanligvis 8 – 14 dager etter inngått avtale.
    • I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden HLK Kunde anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
    • Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse innenfor Nord-Norge. HLK Kunde gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av HLK Kunde som leverandør på den nye adressen
    • Ved mottak av melding om nytt målepunkt fra kundens nettleie, vil HLK Kunde rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
    • Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
    • Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.
    • HLK Kunde kan endre priselementene (kraftsalg fastbeløp, pr d.d kr. 30,-) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel. Varsling skjer direkte til kunden eksempelvis via e-post, SMS, på faktura eller “”Min Side” på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Fakturering

   • Fakturering/avregning skjer i henhold til NVEs ”Forskrift for måling og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester”. Papirfaktura blir belastet med det til enhver tids gjeldende miljøgebyr (pr d.d kr. 40,-). For å slippe miljøgebyr må kunden opprette eFaktura eller e-postfaktura. Betalingsbetingelser er 14 dager. Nettleie til kundens lokale nettselskap kommer i tillegg. Kunden faktureres i henhold til nettselskapets rutiner og tidspunkt for fakturering av nettleie.
   • Husholdningskunder med forbruk over 8 000 kWh/år får etterskuddsvis månedlig fakturering, basert på reelt forbruk. Annen faktureringshyppighet må avtales med HLK Kunde eller HLK Kundes innfordringspartner.
   • Husholdningskunder med forbruk under 8 000 kWh/år blir fakturert etterskuddsvis 2 ganger i året med grunnlag i reelt forbruk.
   • HLK Kunde tilbyr følgende betalingsmåter: papirfaktura, avtalegiro, e-postfaktura og eFaktura. Dersom kunden velger en annen fakturatype enn e-postfaktura eller eFaktura tilkommer et miljøgebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser (pr d.d kr. 40,-).
   • Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato sender HLK Kunde eller HLK Kundes innfordringspartner purring til kunden.

Betingelser for våre strømavtaler:

Innkjøpspris

   • HLK Kundes Innkjøpspris følger prisvariasjonene i Spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på Spotprisen i området der kraften blir levert, med tilhørende innkjøpskostnader.
   • Avtalen om strøm til Innkjøpspris har i tillegg et fast månedsbeløp (p.t kr. 30,-) som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. (p.t 5,9 øre/kWh). Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel direkte til kunde eksempelvis via info på faktura, e-post eller SMS eller «Min Side» på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden.
   • Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp.
   • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
   • I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer på NVE sine sider her

Standard variabel kraftpris

   • Dette er en markedsbasert pris som kan endres med 14 dagers varsel. Prisendringer varsles direkte til kunde eksempelvis via info på faktura, e-post eller SMS eller «Min Side» på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden.
   • Som et tillegg til den variable prisen kommer et fast, månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruket (p.t kr. 30,-)
   • I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.Les mer på NVE sine sider her

Fastpris

   • Avtalen gjelder fast kWh-pris for en avtalt periode; med fra dato og til dato.
   • Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke HLK Kunde sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 500,-.
   • Hvis kunden ikke har inngått ny kraftavtale før avtaleperiodens slutt, overføres kunden automatisk til Innkjøpspris.
   • Som et tillegg til den faste prisen kommer et fast, månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruket. Ved endring av det faste månedlige beløp varsles kunden 14 dager før endring eksempelvis via inf på faktura, e-post eller SMS eller «Min Side» på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden.
   • I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer på NVE sine sider her
   • Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling.

Personvernerklæring:

 • Hålogaland Kraft er behandlingsansvarlig for kundens personopplysninger og benytter opplysningene i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Formålet til Hålogaland Kraft er å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen. Personopplysninger av denne typen behandles: Navn, adresse, fødselsnummer, epostadresse, mobiltelefonnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk.
 • For å lese mer om vår behandling av personopplysninger, se www.hlk.no