1. Nye installasjoner i tilknytning til strømnettet

Utbygger bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen. Installatøren sender en elektronisk "Melding om installasjonsarbeid" til Hålogaland Kraft Nett AS med relevante opplysninger om den nye installasjonen.

Sammen med meldingen skal følgende dokumenter vedlegges:

  • Situasjonskart som viser byggets plassering
  • Energi- og effektbudsjett (krav for installasjoner med overbelastningsvern større enn 63 A)

2. Svar til entreprenør og utbygger

Når installatøren har mottatt svar på "Melding om installasjonsarbeid" fra Hålogaland Kraft Nett AS, er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget. I svaret fra Hålogaland Kraft Nett AS vil tilknytningspunktet til strømnettet være angitt, i tillegg til annen relevant informasjon. Samtidig sendes et informasjons-/tilbudsbrev til utbygger som må aksepteres, før nettselskapet kan bestille nødvendige arbeider som f.eks. stikkledning eller forsterkning av nytt strømnettet fram til grunnmur.

3. Anleggsbidrag

Ved tilknytning av et nytt bygg eller ønske om kapasitetsøkning på eksisterende bolig/bygg beregnes det et anleggsbidrag som kunden betaler. Anleggsbidraget skal dekke kostnaden for det som må gjøres av utbygginger og endringer i nettet som følge av dette. (eks. kraftigere kabel, større transformator, ny stikkledning etc.).

Ta kontakt med Hålogaland Kraft Nett AS på forhånd for å få beregnet anleggsbidraget for nytilknytningen eller kapasitetsøkningen.

Om anleggsbidrag i NVEs forskrift 
 

4. Beskyttelsesjording

For å sikre at det blir lagt forsvarlig beskyttelsesjording til den nye el-installasjonen (fundamentjord), må installatør kontaktes. Fundamentjord legges før grunnmuren støpes.

5. Kabelgrøft

Det er byggherre som besørger og bekoster kabelgrøft fra husvegg og fram til anvist tilkoplingspunkt til strømnettet. Kabler skal minimum legges med 40 cm overdekning slik at de ikke skades av jordbruksmaskiner og lignende. Over alle kabler skal det ligge kabelbord. Det må brukes røde kabelrør med diameter på minimum 110 millimeter, som er glatte innvendig. Kablene skal normal ha en jordoverdekning på 0,4 meter. Husk også kabelpåvisning før gravingen starter.

6. Kabler for andre tjenester

Kabler for andre tjenester som telefon, data, TV, osv kan legges i samme grøft som stikkledningen til bygget. Utbygger må i så fall selv ta kontakt med leverandører av slike tjenester.