Arbeidet har planlagt oppstart i månedsskiftet mai/ juni og utføres av innleide entreprenører. Grunneiere langs lavspent luftlinjer varsles på SMS og grunneiere som blir berørt av skogrydding langs høyspent luftlinjer mottar infobrev i posten før skogryddingen starter.

Energilovforskriften § 3-5 a) stiller krav til at anleggene vedlikeholdes slik at de holdes i tilfredsstillende driftssikker stand. Dette omfatter også krav til tilfredsstillende ledningsrydding. Nettselskapene har med andre ord en plikt og en rett til å rydde vegetasjon under kraftledningene.

I særlige tilfeller hvor grunneier ønsker at det tas spesielle hensyn til prydbusker og liknende, må entreprenør kontaktes for nærmere avtale.
 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Ottar Hellenes, Nettskog AS

Tlf: 975 32 950.

E-post: ottar@nettskog.no

 

Vil du lese mer om skogrydding i kraftledningstraseer?

Se veileder her.